20. 11. 2022

Strom rozvoje

Koruna stromu představuje vstup do školy, zvládnutí čtení, psaní, počítání, úspěšné zapojení se do školního prostředí a přípravě na své budoucí povolání, zapojení se do svého rozvoje a zvládnutí celoživotního učení a zapojení se do pracovního a společenského procesuprocesu,                                                                                                                                                                                           

Kmen stromu představuje rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj řeči, komunikace, slovní zásoby, správné výslovnosti, myšlení, fantazie a představivosti, smyslové vnímání, smyslovou analýzu a syntézu, dívat se na věci z různých úhlů pohledu, sociální rozvoj, spolupráce, samostatnost, rodinné prostředí a zázemí, podporu, respektování pravidel, apod.

Kořeny stromu představují vrozené dispozice, míru inteligence, talent a nadání, prenatální rozvoj, pohodu matky v těhotenství a pak také i samotný porod

Rozvoj dítěte v předškolním období je velmi důležitý pro zvládnutí úspěšného vstupu do školy a zapojení se do hlavního vzdělávacího proudu. Za šest let se z ležícího a brečícího mimina se stane samostatný jedinec. Rozvoj je velmi intenzivní ve všech oblastech. Jak se bude dítě rozvíjet, kolik dostane podnětů a možností k objevování světa a různých zákonitostí o to bude úspěšnější v dalším životě a v dalším učení se. V předškolním období se zaměřujeme na rozvoj hrubé motoriky - sezení, lezení chůze, běh, poskytujeme dětem příležitosti a možnosti pro pohyb a je dobře si uvědomit, že přirozeným pohybem předškolního dítěte je běh a milují různé formy pohybových her. Další oblastí intenzivního rozvoje dítěte je pak kognitivní rozvoj, rozvoj řeči, jemné motoriky a grafomotoriky. V rozvoji řeči se zaměřujeme na pochopení řeči, rozvoje slovní zásoby, vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností a na správnou výslovnost. S dítětem je potřeba neustále mluvit, komentovat všechny prováděné činnosti, pojmenovávání věcí, jednoduchá říkadla s pohybem, čtení pohádek.  Mezi kognitivní rozvoj pak patří rozvoj v oblasti smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chutě. Dítě potřebuje objevovat svět všemi smysly a z různých úhlů pohledu a aby zvládlo čtení, psaní, počítání, tak je žádoucí rozvíjet smyslovou analýzu a syntézu. Prostřednictvím rozvoje řeči, čtením pohádek, prohlížením si obrázků rozvíjíme dále představivost, fantazii, paměť a v neposlední řadě také i myšlení. Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky souvisí i se sebeobslužnými činnostmi a k vedení samostatnosti, poskytnout dětem možnost zapojit se do chodu domácnosti, pomáhat mámě, tátovi, dělat činnosti společně, protože dítě se v předškolním věku napodobuje dospělé a chce dělat, to co dělají dospělí, nebo starší sourozenci.

Nejen kognitivní rozvoj je důležitý, ale také i naučit dítě respektovat a vnímat pravidla, nést odpovědnost za porušení pravidel, rozvíjet ho i po stránce sociální, zapojení se do kolektivu, vést je k určité míře spolupráce a respektování ostatních, dát mu povinnost za kterou bude odpovědný a která ha naučí se jsou nějaké povinnosti, které se musí splnit.

Dejme dětem předškolního věku prostor k jejich rozvoji, k objevování, k rozvoji samostatnosti, poskytujme jim dostatek podnětů a možností se dívat na věci, problémy, zákonitosti z různých úhlu pohledu, dejme jim možnost hledat různá řešení, podporujme je v jejich rozvoji, v určité míře jim pomáhejme  a buďme jim na blízku.

Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset